کیرستن یک دختر چاق و ضخیم بیست ساله است و عاشق خروس پیر است.

رای:

نظرات:
پیشنهادات اسپانسر شده